Kontrollansvarig

 

För de flesta projekt som måste sökas bygglov för skall det enligt Plan- och Bygglagen finnas en kontrollplan och en kontrollansvarig. Kontrollplanen skall omfatta delar av projektet, som byggnadsnämnden beslutar skall särskilt bevakas och verifieras, och den Kontrollansvarige skall följa byggnadsföretaget och kontrollera att kraven uppfylls.


Ett sådant projekt får inte påbörjas förrän kontrollplanen redovisats och kommunen utfärdar ett s.k. startbesked. Kontrollplanen redovisas vid ett s.k. tekniskt samråd med kommunen, och vid det mötet går man också bl.a. igenom ritningsunderlaget, t.ex konstruktionsritningar, brandskydd, och diverse formalia.​

​För att byggnaden skall få tas i bruk, skall först den kontrollansvarige kunna visa att kontrollplanens krav uppfyllts, varefter kommunen utfärdar ett s.k. slutbevis.

​Exempel på kontrollpunkter för ett enbostadshus är exempel att våtrummen är utförda enligt branschreglerna med avseende på täthet, att elinstallation är utförd enligt branschregler, säkerhet, som att trappor har räcken av erforderlig höjd.


En kontrollansvarig skall vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.
Den fullständiga lagtexten kan läsas i Plan- och bygglag (2010:900, 10 kap).

Kontakta oss för mer information om uppdraget som kontollansvarig.